30

آئین های شفاهی روستا

آیین تعزیه خوانی از سنت های دیرینه روستای اراضی میباشد که هر ساله با مراسم باشکوهی برپا می گردد.