30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی روستای اراضی 

نزدیک ترین ایستگاه هوا شناسی به منطقه مورد نظر، ایستگاه سینوپتیک مبارکه ( با ارتفاع 1690 متر از سطح دریا) می باشد. بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده از این ایستگاه (سال 1389)، متوسط حداقل و حداکثر درجه ی حرارت به ترتیب 5/7- و 37/8 درجه سانتی گراد ثبت گردیده است.