30

افتخارات روستا

افتخارات روستا
تصویر عنوان نشان کسب شده سال کسب نشان علت کسب نشان توضیحات
  دهکده اقتصاد مقاومتی شهرستان      
  روستای نمونه کشور      
  دارنده ی دومین طرح برتر کشور در سال ۹۴ شهر ایده آل       
  جزء هفت چهره برتر در موزه فرهنگ و هنر روستا و عشایر