30

اماکن تفریحی روستا

بنابر اطلاعات طرح هادی روستا در وضع موجود ، روستای اراضی دارای یک پارک کودک و فضای سبز عمومی دارای مجموع مساحت 3885  مترمربع و سرانه 2/16 مترمربع می باشد.