30

بازار

روستای اراضی دارای مفازه (بازارهای خورده فروشی)، قصابی، نانوایی و ... می باشد.