30

ترین های روستا

جدول مشخصات برترین های روستا

موضوع سال عنوان تصویر
زیباترین کوچه ۱۳۹۸    
روستائی نمونه ۱۳۹۸    
معلم نمونه ۱۳۹۸ مرحوم مهندس مجید قربانی اراضی معلم قرآن نمونه  در سال ۸۶   
دانش آموز نمونه ۱۳۹۸    
ورزشکار نمونه ۱۳۹۸ آقای اسماعیل یزدانی اراضی عضو تیم ملی ساواته    
دانشجوی نمونه ۱۳۹۸    
مدیر نمونه ۱۳۹۸ مرحوم مهندس مجید قربانی اراضی مدیر نمونه کشور    
کارمند نمونه ۱۳۹۸    
کاسب نمونه ۱۳۹۸    
تولید کننده نمونه ۱۳۹۸    
شاعر نمونه    ابراهیم اسماعیلی اراضی ، مهدی قربانی اراضی متخلص به عابد