30

معرفی اعضای شورای اسلامی

مشخصات اعضاي شوراي اسلامي شوراي اسلامي روستا
تصویر سمت نام و نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي
  رییس شورا  مسعود اسماعیلی اراضی    
  نائب رئیس شورا کریم یزدانی    
  منشی شورا جمال توکلی    
  نماینده کمسیون معاملات شورا ابراهیم چوپانی    
  عضو شورا رسول چوپانی