30

پارک

بنابر اطلاعات طرح هادی روستای اراضی دارای یک پارک کودک و فضای سبز عمومی دارای مجموع مساحت 3885  مترمربع و سرانه 2/16 مترمربع می باشد.