30

چشمه های آب روستا

روستای اراضی فاقد چشمه و قنات می باشد و منبع تامین آب شرب روستای اراضی تا سال 1390 از طریق 1 حلقه چاه (به صورت مشترک با روستای باغ ملک) تامین می شد از سال 1390 شبکه لوله کشی این سکونتگاه به شبکه سراسری آب مبارکه متصل شده است.