30

چشم انداز طبیعی روستا

چشم اندازهای طبیعی روسا شامل زمین های زراعی روستا با وسعت زیاد و باغات می باشد که جلوه ای خاص به روستا بخشیده است.