30

گزارشات مالی ششماهه دوم ۱۳۹۸

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ دهیاری روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  جمع منابع و موجودی اول دوره     جمع هزینه ها و موجودی آخردوره