30

گزارش عملکرد ششماهه اول ۱۳۹۸

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته دهیاری روستا در ششماهه اول ۱۳۹۸به شرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-