30

گزارش عملکرد ششماهه دوم ۱۳۹۸

شرح فعالیت و اقدامات صورت گرفته دهیاری روستا در ششماهه دوم ۱۳۹۸به شرح ذیل می باشد :

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-